Jamie's-Sports4business
 

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Evenementen worden aangeboden door Jamie’s-Sports4business
1.2 Organisator:  De deelnemer gaat een overeenkomst aan met de organisator. De organisator is Jamie’s-Sports4business, gevestigd te Nijmegen.
1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor het evenement heeft ingeschreven (eventueel via een bedrijf) en door de organisatie is toegelaten voor deelname. 
1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de deelnemer (eventueel via een bedrijf) aan het evenement.

De algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit maken van de overeenkomst. 

Artikel 2: Deelname 
2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt.
2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3. Kosteloos annuleren kan via de mail tot één week voor aanvang, daarna is de Organisator genoodzaakt de volledige kosten die vermeld staan in deze bevestiging in rekening te brengen
2.4. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het Evenement daartoe noopt, de vermelde data en tijden van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal in beginsel geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen aan Deelnemer plaatsvinden.
2.5. De Deelnemer wordt verwacht minimaal 20 minuten voor aanvang van het evenement aanwezig te zijn, ten behoeve aanmelding en spelinstructies.
2.6.  Jamie’s-sports4business voert een zero-tolerance-beleid op het gebied van drugs, wapens, agressie, bedreiging, samenscholing, ongewenste intimiteiten, discriminatie, racisme en dronkenschap. Indien de Deelnemer betrapt wordt op het gebruiken van drugs, wordt de Deelnemer en eventueel het hele team uit het toernooi gezet en bestaat de kans op uitsluiting van toekomstige deelname aan evenementen van Jamie’s-Sports4business.
2.7. facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Niet tijdige betaling kan leiden tot uitsluiting van deelname aan het evenement.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. Jamie’s-Sports4business is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot een bedrag van maximaal € 50,-
3.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

Artikel 4: Portretrecht
4.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens
5.1. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer vanuit de Organisator.
5.2. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Jamie’s-Sports4business